Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Wieloaspektowe wykorzystanie przestrzeni muzealnej – tj. zbiorów muzealnych (w tym też materiałów archiwalnych), stałych i czasowych ekspozycji, pracowni specjalistycznych, zasobów biblioteki, otoczenia plenerowego (obszar skansenu, płyta rynku, uliczki Miasteczka Galicyjskiego itp.) materiału fotograficznego i filmowego – do organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, popularyzacja regionalnego dziedzictwa kulturowego, to najważniejsze elementy edukacji muzealnej prowadzonej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.  Jej istotą jest upowszechnianie szeroko pojętej tradycji, tworzenie płaszczyzny kontaktów młodszego i starszego odbiorcy z kulturą i sztuką. Oferta edukacyjna dotyczy różnorodnych dziedzin tak kultury materialnej jak i duchowej (sztuka, plastyka, muzyka, wiedza historyczna, tradycja, obrzędy).

Interdyscyplinarny charakter oferty, szerokie spektrum tematyczne, począwszy od archeologii, historii i etnografii regionu poprzez muzykę regionalną i klasyczną, film dokumentalny do zagadnień współczesnego świata z dziedziny kultury stanowi o jej atrakcyjności. Stosowane są różnorodne formy i metody dydaktyczne w tymi zajęcia interaktywne tj. gry i zabawy, konkursy tematyczne np. plastyczne, historyczny, fotograficzny, zajęcia plenerowe tj. plenery malarskie, audycje muzyczne, projekcje filmowe i prezentacje multimedialne, warsztaty oraz pokazy z udziałem artystów różnych dziedzin (muzycy, plastycy, twórcy ludowi), rzemieślników, specjalistów w różnych dziedzinach kultury i sztuki, teatrzyki kukiełkowe z udziałem widzów wykorzystujących samodzielnie wykonane rekwizyty.

Ważny element w pracy dydaktycznej nowosądeckiego muzeum stanowią lekcje muzealne, warsztaty rękodzieła oraz pokazy (np. wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych i pisanek), wykłady i konsultacje specjalistyczne. Zajęcia realizowane są w przestrzeni muzealnej, przede wszystkim w nowopowstałych wnętrzach Miasteczka Galicyjskiego (filia SPE) i jego bezpośrednim otoczeniu.

Ich uczestnicy mogą zobaczyć nie tylko dawne wnętrza mieszczańskie i dawnej wsi sądeckiej, wiernie odtworzonej w części muzealnej skansenu, ale również realnie uczestniczyć i doświadczać różnych aspektów życia codziennego w zrekonstruowanym, prowincjonalnym miasteczku galicyjskim.

Zajęcia przeprowadzane są też w Galerii Marii Ritter tj. zabytkowych wnętrzach mieszczańskich z przełomu XIX i XX w., Domu Gotyckim, Galerii Dawna Synagoga, w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz w Muzeum Pienińskim im. J. Szalaya w Szczawnicy, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, Muzeum Nikifora w Krynicy, tam zainteresowani ofertą muzealną mają okazję realizować swoje pasje twórcze i rozwijać indywidualne zainteresowania.

Różnorodność zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wynika z szerokiego zakresu tematycznego podejmowanego przez placówkę, wielokierunkowego działania instytucji, zajmującej się takimi dziedzinami, jak historia i tradycja regionu, etnografia, archeologia, sztuka, architektura ludowa, a także struktury instytucji, którą stanowi siedem odrębnych oddziałów i filii.

Szczegóły można poznać na poniższej stronie: http://www.muzeum.sacz.pl/180,Oferta_edukacyjna.htm.

 

7

8

Strona internetowa muzeum: http://www.muzeum.sacz.pl/