e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Elektroniczną bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego [e-bUW] tworzą biblioteki oraz Archiwum i Muzeum UW. Organizatorem i koordynatorem projektu oraz głównym jego wykonawcą jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. W e-bUW są zamieszczane przede wszystkim dokumenty pozostające w domenie publicznej (niechronione prawem autorskim), a także wersje cyfrowe publikacji, których autorami są pracownicy Uczelni. Typowanie dokumentów do umieszczenia w e-bUW jest prowadzone przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak: przydatność w prowadzonych na Uczelni pracach naukowych; przydatność w procesie dydaktycznym, nabierająca szczególnego znaczenia wobec rozwijającego się w kraju kształcenia na odległość (e-learning); znaczenie dla ochrony dziedzictwa narodowego – w odniesieniu do kolekcji historycznych zgromadzonych w BUW i BW; zły stan zachowania, znaczenie dla propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy i Mazowsza, zwłaszcza dokumentów życia społecznego, rękopisów, rycin i rysunków. W doborze dokumentów współdziałają z bibliotekarzami nauczyciele akademiccy i pracownicy innych jednostek Uczelni, pełniący funkcje konsultantów e-bUW.

Strona biblioteki: http://ebuw.uw.edu.pl/